Topmenu

Forretningsbetingelser

POS DK ApS kaldes i det følgende POS.

1. AFTALEGRUNDLAG

Følgende almindelige salgs- og leveringsbetingelser er gældende med mindre andet er aftalt skriftlig mellem partnerne.

2. TILBUD

Tilbud er gældende 30 dage fra tilbudets datering, medmindre andet er angivet. 3. ORDRE.
Aftale er indgået, når POS har afgivet tilbud på levering, og når modtageren af tilbuddet har afgivet en accept heraf, som er kommet frem til POS inden 30 dage fra tilbuddets afgivelse.

4. LEVERING

Levering sker ab lager, hvis ikke andet er aftalt skriftligt og alle forsendelser sker, således for købers regning og risiko. POS tegner ikke for transportforsikring. POS forbeholder sig ret til, i ordre med tryksager, at levere det bestilte antal +/- 10%. Leveres mere eller mindre end aftalt, skal Køber betale for det faktisk leverede kvantum efter den aftale enhedspris.

5. LEVERINGSTID

Leveringstid opgives af POS efter bedste skøn. Levering op til 3 dage efter den i ordrebekræftelse angivne leveringstid skal i enhver henseende betragtes som rettidig. Det påhviler køber at indkalkulere eventuelle afvigelser i forventet transporttid.

6. PRISER

Alle opgivne priser er i DKK ekskl. moms, ab Helsingør.
Såfremt POS ́s omkostninger forøges som følge af stigninger i arbejdsløn, fragter eller forsikringspræmier, told, afgifter, skatter, valutakurser eller andre forhold, som ligger udenfor POS ́s indflydelse, forbeholder POS sig ret til at regulere priserne til dækning heraf uden forudgående varsel. Gælder ikke ved almindelige prisstigninger.
Udsendte prislister vil ikke automatisk blive erstattet af eventuelle nye versioner. Det påhviler køber at indhente oplysninger om gældende prier.

7. BETALING

POS ́s betalingsbetingelser fremgår af tilbud/faktura og aftales individuelt. Erlægges betaling ikke rettidig, beregnes en månedlig rente på 2% fra forfaldtidspunktet, indtil betaling finder sted. Ved rettidig betaling forstås, at POS har modtaget betalingen på sidste gyldige forfaldsdag. POS forbeholder sig ret til at ændre de aftalte betalingsbetingelser, med et rimeligt varsel. Varerne forbliver POS ́s ejendom indtil betaling har fundet sted. Der henvises til standardbetingelser A, for forme og værktøjer i Plastindustrien udgivet i 1991 af Plastindustrien i Danmark.

8. REKLAMATION

Synlige fejl og mangler skal reklameres senest 8 dage efter levering. Ved senere reklamation er køber afskåret fra at gøre fejlen eller manglen gældende.
Finder køber, at der er transportskade eller uoverensstemmelser mellem fragtbrevets angivne kvantum og det fysisk modtagne kvantum, påhviler det køber på varemodtagelsestidspunktet, at fremføre et begrundet forbehold til transportøren på fragtbrevet og efterfølgende gøre erstatningskrav skriftligt gældende overfor transportøren. Sådanne krav kan ikke gøres gældende overfor POS, med mindre POS påviseligt er ansvarlig for manglende kvantum.

9. RETURNERING

Eventuel returnering af varer kan kun ske efter accept fra POS. 10. VARENS ANVENDELSE.
I forbindelse med salg af produkter er køber, via brochure, prøver eller på anden måde gjort bekendt med produktets rette brug og egenskaber i et omfang, der giver køberen mulighed for at vurdere produktets anvendelighed.
Udleverede brochurer vil ikke automatisk blive erstattet af nye versioner.
Før brug må køber selv afgøre om produktet er egnet til den påtænkte opgave, og brug af produktet.
Det påhviler køber i tilfælde af videresalg at videregive de modtagne oplysninger.

11. PRODUKTANSVAR

POS er kun ansvarlig for personskade, når det dokumenteres, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse hos POS.
POS har intet ansvar for skade på fast ejendom eller løsøre herunder produkter fremstillet af køber. POS har i intet tilfælde ansvar for driftstab, tabt fortjeneste eller andet indirekte eller afledt tab.
Såfremt køberen kan godtgøre, at varen ikke er i besiddelse af de angivne egenskaber ved levering, er POS forpligtet til at levere mangelfri varer i stedet. POS kan ikke gøres ansvarlig for skade, der er en følge af urigtig brug af varen. For så vidt angår produktansvar, reguleres dette i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning, dog således at POS ́s ansvar i handelskøb ikke dækker tingskade.
Forsinkelse ved levering berettiger ikke køber til erstatning.
Det er i øvrigt generelt gældende for alle leverancer, at ethvert ansvar for POS bortfalder, med mindre køber og / eller senere omsætningsled beviseligt har opbevaret behandlet og anvendt de leverede varer i overensstemmelse med POS ́s anvisninger.

12. FORCE MAJEURE

Skulle leveringen være forhindret på grund af force majeure, fritager det POS for ethvert ansvar, og POS forbeholder sig ret til helt eller delvist at annullere aftalen eller udskyde leveringen med den af forhindringen forårsagede forsinkelse udover den i aftalen fastsatte leveringsfrist. Under force majeure henhører bl.a. arbejdskonflikter, krig eller militærindkaldelse, blokade, afspærringer, politiske uroligheder, statsindgriben af hvilken som helst art, mangel på drivkraftmiddel eller omstændigheder i øvrige, som ligger udenfor POS ́s kontrol, og som påvirker POS ́s muligheder for at opfylde sine leveringsforpligtelser.

13. LOVVALG OG VÆRNETING

Parterne forpligter sig til at søge eventuelle uoverensstemmelser løst ved forhandling. I mangel af mindelig løsning afgøres tvisten mellem POS og køber efter dansk ret med Sø- og Handelsretten i København som værneting.

December 2015